Obchodné podmienky e-shopu spoločnosti NICE GHOST s.r.o.

I.
Úvodné ustanovenia

Webové stránky https://www.goldandsilver.sk/ sú internetovým obchodom (ďalej len „e-shop“) spoločnosti NICE GHOST s.r.o., IČO: 24658618, DIČ: CZ24658618, so sídlom Vinohradská 403/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 163995 (ďalej len „spoločnosť“ alebo „predávajúci“).

Prostredníctvom e-shopu ponúka spoločnosť dodávku zlata a striebra svetových mincovní (ďalej len „ponúkané tovar“).

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) boli spracované podľa ustanovenia zákona č. 89/2012 Z.z., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) a zákona č. 634/1992 Z.z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a ďalších platných právnych predpisov.

Obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanoveniami § 1751 ods. 1 OZ vzájomné práva a povinnosti vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim (ďalej len ako „kupujúci“), (ďalej len „kúpna zmluva“).

Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Zmeny alebo doplnenia nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webových stránkach e-shopu spoločnosti. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

II.
Kontaktné údaje predávajúceho

NICE GHOST s.r.o.
IČO: 24658618
DIČ: CZ24658618
so sídlom Vinohradská 403/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 163995
telefón: +420 724 657 657
e-mail: objednavky@goldasilver.com
webové stránky: https://www.goldandsilver.sk/

III.
Používateľský účet

Kupujúci sa musí pre účely uzavretia kúpnej zmluvy prostredníctvom webových stránok https://www.goldandsilver.sk/ prihlásiť do už vytvoreného používateľského účtu na webových stránkach e-shopu predávajúceho, alebo pred odoslaním objednávky (ako je definovaná nižšie) vyplniť príslušný formulár týkajúci sa osobných údajov kupujúceho (ďalej len „používateľský účet“).

Pri objednávaní ponúkaného tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje o konečnom príjemcovi tovaru. V prípade podnikateľského subjektu musia tieto údaje súhlasiť s údajmi uvedenými vo verejných registroch.

Uvedené Údaje je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať.

Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní ponúkaného tovaru sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci nezodpovedá za následky spojené s poskytnutím nesprávnych údajov kupujúcim.

IV.

Kúpna zmluva

Objednávanie predmetu plnenia je možné prostredníctvom A) e-shopu predávajúceho, B) osobne v sídle spoločnosti alebo prevádzkach predávajúceho, C) prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

A)

 1. Pre objednávanie predmetu plnenia prostredníctvom e-shopu predávajúceho vyplní kupujúci objednávkový formulár na webových stránkach e-shopu spoločnosti. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • objednávanom predmete plnenia (objednávaný predmet plnenia „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka),
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, vrátane splatnosti, údaje o požadovanom spôsobe doručenia predmetu plnenia, a
  • informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru,
  (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
 1. Odoslanie objednávky sa považuje za také konanie kupujúceho, ktoré nepochybným spôsobom ponúkaný tovar, o ktorý má kupujúci záujem, identifikuje, rovnako ako určuje jeho celkovú kúpnu cenu, osobu kupujúceho a spôsob úhrady kúpnej ceny. Takéto konanie je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy na tovar ponúkaný predávajúcim (ďalej len „predmet plnenia“ alebo „vec“), pričom takúto ponuku môže kupujúci zrušiť iba vtedy, ak zrušovací prejav dôjde druhej strane pred doručením ponuky alebo súčasne s ňou. Podmienkou platnosti objednávky prostredníctvom e-shopu predávajúceho je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí formou zaškrtnutia políčka „Súhlasím s podmienkami služby a budem ich bezpodmienečne dodržiavať“ na webovom rozhraní pred odoslaním objednávky, ako aj potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s informáciami o ochrane osobných údajov poskytnutými mu predávajúcim v súlade s čl. 13 GDPR, a to zaškrtnutím políčka „Oboznámil som sa s informáciami o ochrane osobných údajov“.
 2. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na odkaz „odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
 1. Pokiaľ nie je ustanovené inak, v prípade elektronického obchodu (e-shopu predávajúceho) dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy v okamihu, keď je kupujúcemu doručená akceptácia (prijatie) objednávky predávajúcim prostredníctvom písomného potvrdenia objednávky a zaslaním zálohového listu na objednávku alebo faktúry na ponúkaný tovar, kde je uvedená konečná cena tovaru, vrátane všetkých nákladov predávajúceho. Vyššie uvedené bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim pri odoslaní objednávky (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Predávajúci však nezodpovedá za prípadné chyby pri prenose dát.
 2. Po obdržaní objednávky vykonanej zo strany kupujúceho, predávajúci potvrdí kupujúcemu doručenie objednávky, a to formou e-mailovej správy odoslanej na adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom účte alebo v objednávke obsahujúcej buď:
  • akceptáciu (prijatie) objednávky, na základe ktorej dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy, alebo
  • odmietnutie objednávky z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, kedy nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy.

B)

 1. Objednávku na nákup tovaru od predávajúceho je kupujúci oprávnený urobiť aj osobne v sídle spoločnosti alebo prevádzkach predávajúceho.
 2. Po obdržaní objednávky vykonanej zo strany kupujúceho, predávajúci kupujúcemu rovnakou formou, akou obdržal objednávku, takúto objednávku buď:
  • potvrdí, alebo
  • odmietne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, kedy nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 3. K uzavretiu kúpnej zmluvy osobne v sídle spoločnosti alebo prevádzkach predávajúceho dochádza okamihom prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim, pokiaľ nebola táto predávajúcim odmietnutá. Potvrdenie alebo odmietnutie objednávky môže byť vykonané ústne alebo na želanie zákazníka písomne.

C)

 1. Objednávku na nákup tovaru od predávajúceho je kupujúci oprávnený urobiť aj prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 2. Predávajúci je oprávnený po obdržaní objednávky vykonanej zo strany kupujúceho rovnakou formou, akou obdržal objednávku, túto objednávku z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu odmietnuť, kedy nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 3. K uzavretiu kúpnej zmluvy prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky dochádza okamihom prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim, pokiaľ nebola táto predávajúcim odmietnutá.

V. Spoločné ustanovenia pre jednotlivé spôsoby uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Kupujúci berie na vedomie, že tovar ponúkaný predávajúcim je závislý na pohybe cien drahého kovu a taktiež kurzových zmenách. Preto sú ceny na e-shope spoločnosti iba orientačné a môže dôjsť k jej zmene. Cena uvedená na webových stránkach spoločnosti sa teda stáva pevnou a záväznou až pri dokončení objednávky a jej konečnom potvrdení predávajúcim a zaslaním zálohového listu na objednávku alebo faktúry na ponúkaný tovar.

2.V prípade, že niektorá z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť (z dôvodu zmien ceny drahých kovov, dodávateľa alebo chyby pri zadávaní produktu), zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku s uvedením možných variant objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho. Takto pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený podľa svojho uváženia v závislosti od charakteru objednávky alebo rezervácie (zpôsob objednávky, množstvo tovaru, výška kupnej ceny, osoba kupujúceho, predpokladané náklady na dopravu, apod.) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky alebo rezervácie, a to buď telefonicky, alebo emailom. Pokiaľ tak kupujúci neurobí, alebo tak neurobí dostatočne vierohodným spôsobom, je predávajúci oprávnený takú objednávku alebo rezerváciu odmietnuť. Predávajúci je tiež oprávnený objednávku alebo rezerváciu odmietnuť podľa svojho uváženia v prípade, keď táto pôsobí nevierohodne, je urobená inou osobou ako kupujúcim, alebo vzbudzuje pochybnosti o svojej pravosti a úmysle riadneho splnenia prípadnej kupnej zmluvy.

4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený podľa svojho uváženia požadovať od kupujúceho v rámci vykonania objednávky uhradenie zálohy na úhradu kupnej ceny (ďalej len „záloha“), a to až do výšky 100% kupnej ceny. O výške zálohy a spôsobe úhrady zálohy rozhoduje predávajúci, a to primerane av závislosti od konkrétnej okolnosti, pričom je o tomto povinný kupujúceho včas informovať. Záloha je splatná do nasledujúceho pracovného dňa odo dňa poskytnutia informácie o jej výške a spôsobe úhrady. Pokiaľ predávajúci ustanoví povinnosť na úhradu zálohy, dojde k uzavretiu kupnej zmluvy až riadnou a včasnou úhradou zálohy. Pokiaľ kupujúci zálohu riadne a včas neuhradí, zaniká objednávka kupujúceho, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. V prípade, že kupujúci po uzavretí kupnej zmluvy a uhradení zálohy z akéhokoľvek dôvodu zruší kupnú zmluvu, mimo postupu podľa ustanovenia § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie smluvní pokuty vo výške zodpovedajúcej uhradenej zálohy, a je oprávnený nárok na zaplatenie tejto smluvní pokuty jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie zálohy. V prípade, ak dojde k uzavretiu kupnej zmluvy a predávajúci kupnú zmluvu nezruší podľa predchádzajúcej vety, a súčasne došlo k vykonaniu úhrady zálohy, je predávajúci povinný započítať proti svojmu nároku na úhradu kupnej ceny za objednané tovar výšku zálohy a kupnú cenu o výške uhradenej zálohy ponížiť .

5. Urobením alebo prijatím objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej kupnej zmluvy a sú neobmedzene prístupné na e-shope predávajúceho. Tieto VOP sú k dispozícii v tlačenej podobe aj v prevádzke a sídle predávajúceho.

6. Okamihom uzavretia kupnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim sú zmluvné strany takouto zmluvou viazané a vznikajú im vzájomné práva a povinnosti z kupnej zmluvy vyplývajúce.

7. Kupujúci berie na vedomie, že všetka prezentácia tovaru umiestnená na e-shope predávajúceho alebo vystavená v predajni predávajúceho je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kupnú zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa na základe dohody kupujúceho a predávajúceho nepoužije.

8. Kupujúci spolu s objednaným predmetom plnenia dostane od predávajúceho rovnopis objednávky potvrdzujúci uzatvorenie kupnej zmluvy s popisom plnenia, smluvních strán a dojednanej kupnej ceny.

9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu plnenia už odovzdaním prvému prepravcovi, pričom predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči prepravcovi. Odovzdaním predmetu plnenia prvému prepravcovi prechádza na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, aj nebezpečenstvo škody na veci. Na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, prechádza nebezpečenstvo škody na veci v súlade s § 2090 OZ až vo chvíli, keď eď mu dopravca predmet plnenia predá.

VI.

Dodanie

1. Dodanie predmetu plnenia môže mať nasledujúcu formu:

• Osobný odber v sídle spoločnosti,

• Balík Slovenskej pošty po Slovenskej republike (ďalej len „spôsoby dodania“).

2. Pokiaľ si kupujúci nezvolí ako spôsob dodania osobný odber v sídle spoločnosti, je predmet plnenia predávajúcim vždy expedovaný až po zaplatení kúpnej ceny jedným z platobných spôsobov uvedených v čl. X ods. 1 týchto obchodných podmienok.

3. Predmet plnenia je kupujúcemu zaslaný ním vybraným spôsobom podľa čl. IV. ods. 1 obchodných podmienok, kedy cena dodania predmetu plnenia je určená cenníkom aktuálnym Slovenskej pošty pre účely dodania obchodného v Českej republike v deň uzavretia zmluvy. Cena dodania predmetu plnenia je uvedená e-shopu spoločnosti pred potvrdením objednávky, rovnako ako v objednávke samotnej.

4. Predávajúci informuje kupujúceho o skutočnosti, že predmet plnenia bol už expedovaný, a to na elektronickú adresu kupujúceho.

5. Predávajúci je povinný odovzdať predmet plnenia prepravcovi bez zbytočného odkladu po zaplatení kúpnej ceny kupujúcim, spravidla do 7 pracovných dní, najneskôr však do 20 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je s kupujúcim doba plnenia výslovne dohodnutá inak. Osobné prevzatie tovaru je možné najskôr 2 pracovné dni po zaplatení objednávky učinenej prostriedkami komunikácie na diaľku. Termín odovzdania stanovuje podľa svojich možností predávajúci s tým, že berie do úvahy záujem kupujúceho.

6. Pokiaľ sa kupujúci dostane do omeškania pri prevzatí predmetu plnenia, predávajúci ho uchová a vyzve kupujúceho na jeho prevzatie za súčasného stanovenia lehoty na tento úkon. Predávajúci má právo predmet plnenia zadržať do tej doby, kým mu kupujúci uhradí účelne vynaložené náklady spojené s uchovaním predmetu plnenia. Pokiaľ kupujúci predmet plnenia neprevezme ani po výzve predávajúceho v lehote ním určenej, má predávajúci právo predmet plnenia vhodným spôsobom predať na účet kupujúceho. O možnosti predaja predmetu plnenia musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť.

7. Predmet plnenia môže prevziať iba kupujúci alebo osoba ním na to splnomocnená. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným preukazom totožnosti.

8. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní predmetu plnenia prepravcom prekontrolovať stav zásielky, jej súlad s kúpnou zmluvou a prípadné poškodenie zásielky. Kupujúci prevzatím zásielky od prepravcu potvrdzuje súlad dodaného plnenia s kúpnou zmluvou, rovnako ako skutočnosť, že prevzaté plnenie nebolo v okamihu odovzdania poškodené a nemalo iné zjavné vady.

9. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä pokiaľ je poškodená či neúplná.

10. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

VII.

Práva z chybného plnenia a záruka za akosť

1. Práva a povinnosti ohľadom práv z chybného plnenia sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 OZ.

 2. Predávajúci zodpovedá za to, že vec v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho nemá žiadne vady, či už faktické alebo právne. Predávajúci zodpovedá najmä za to, že vec má také vlastnosti, ktoré si strany dojednali alebo vlastnosti, ktoré predávajúci či výrobca ponúkaného tovaru uvádza, alebo ktoré kupujúci mohol očakávať, teda má vlastnosti obvyklé. Predávajúci ďalej zodpovedá za to, že predmet plnenia je dodaný v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti.

3. Vec je chybná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci a vady v dokladoch nutných na užívanie veci.

4. Predávajúci ďalej zodpovedá za to, že sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie uvádza, alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa.

5. Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

6. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní predmetu plnenia prepravcom skontrolovať stav zásielky, jej súlad s kúpnou zmluvou a jej prípadné poškodenie. Kupujúci prevzatím zásielky od prepravcu potvrdzuje súlad dodaného predmetu plnenia s kúpnou zmluvou, rovnako ako skutočnosť, že prevzatý predmet plnenia nebol v okamihu odovzdania poškodený a nemal iné zjavné vady. Z vád, ktoré kupujúci mohol pri vynaložení obvyklej pozornosti odhaliť už pri kontrole zásielky, nevyplývajú práva kupujúceho z vadného plnenia.

7. Práva vyplývajúce z vadného plnenia kupujúcemu nepatria, pokiaľ vadu predmetu plnenia spôsobil on sám.

8. Pri dodaní vadného plnenia predávajúcim, ktoré je podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

• na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané; pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady,

• na odstránenie vady opravou veci,

• na primeranú zľavu z kúpnej ceny,

• odstúpiť od zmluvy.

9. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aký variant náhrady za chybné plnenie si zvolil, a to už pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu potom. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci následne meniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady nemožno odstrániť, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má právo iba na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstránenie vady.

10. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Dokiaľ kupujúci neuplatní právo z vadného plnenia, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu predmetu plnenia. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.

11. Pri dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu pôvodne dodaný predmet plnenia, a to na jeho náklady a bez zbytočného odkladu.

12. Ak kupujúci neoznámil vadu veci bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po prevzatí veci, stráca kupujúci práva z vadného plnenia.

13. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže predmet plnenia vrátiť v tom stave, v akom ho dostal. To však neplatí, pokiaľ došlo k zmene stavu predmetu plnenia v dôsledku prehliadky za účelom zistenia jeho prípadnej vady, alebo pokiaľ kupujúci predmet plnenia použil ešte pred objavením vady.

14. Pokiaľ kupujúci neoznámil predávajúcemu vadu predmetu plnenia včas, stratil tým právo odstúpiť od zmluvy.

15. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že ponúkaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Na všetok ponúkaný tovar predajcu sa vťahuje záruka 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, na oxidáciu (bežná vlastnosť kovov) a známky používania a manipulácie v prípade zakúpenej používanej veci.

16. Reklamácia môže byť vybavená prostredníctvom telefonickej alebo emailovej komunikácie. V prípade, keď nedôjde k vybaveniu reklamácie prostredníctvom vyššie uvedených spôsobov, reklamácia sa vybavuje osobne na prevádzke predávajúceho po predchádzajúcej písomnej dohode termínu.

VIII.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1. Odstúpenie od zmluvy je odlišne upravené pre kupujúceho spotrebiteľa, pre kupujúceho podnikateľa a pre predávajúceho.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy v prípade, že kupujúci poruší zmluvu podstatným spôsobom, a to najmä tým, že neuhradí kúpnu cenu zvoleným spôsobom do troch pracovných dní a ďalej v týchto prípadoch:

• ak došlo k vytvoreniu a/alebo potvrdeniu objednávky zjavnou systémovou poruchou počítačovej siete, softvérovou chybou alebo zlyhaním ľudského faktora,

• ak bola objednávka vyhotovená na zjavne pochybnú či neexistujúcu doručovaciu adresu,

• ak bola objednávka urobená inou osobou, než ktorej patrí príslušný užívateľský účet,

• ak bola objednávka urobená za zjavne špekulatívnym účelom s tým, že vôľa kupujúceho tovaru odobrať nie je vážna a toto je podložené opakovaným predchádzajúcim odstúpením kupujúceho od zmluvy bez udania relevantného dôvodu,

• ak bola objednávka urobená kupujúcim, ktorý už v minulosti porušil svoje povinnosti voči predávajúcemu,

• ak je objednaný tovar už vypredaný a nie je možné ho nahradiť kvalitatívne a cenovo rovnocenným tovarom,

• ak má byť tovar najskôr dodaný treťou osobou predávajúcemu, a táto tretia osoba nie je schopná predmetný tovar predávajúcemu dodať,

• pokiaľ sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, zo strany dodávateľa došlo v medziobdobí od uzavretia kúpnej zmluvy do odoslania predmetu plnenia k jednostrannému navýšeniu ceny tovaru dodávaného dodávateľom predávajúceho, tovar je dlhodobo nedostupný alebo omylom či administratívnou chybou bola v internetovom obchode uvedená chybná kúpna cena,

• pokiaľ nebola vystavená zálohová faktúra podľa článku V. bod 4 týchto VOP uhradená ani v lehote troch dní odo dňa jej odoslania kupujúcemu, popr. ani v ďalšej dodatočnej lehote poskytnutej predávajúcim, pokiaľ sa rozhodne takú dodatočnú lehotu poskytnúť.

3. V prípade, že niektorá z vyššie uvedených skutočností uvedených pod bodmi a) až f) nastane, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe vo veci. V prípade, že kupujúci už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť ak uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde, bude mu kúpna cena alebo jej časť vrátená späť.

4. Kupujúci spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (čo taktiež zahŕňa e-shop predávajúceho) odstúpiť bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, a to v lehote 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia. Pokiaľ je predmetom plnenia niekoľko druhov ponúkaného tovaru alebo je predmet plnenia dodávaný po častiach, má kupujúci spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 (štrnástich) dní odo dňa, keď prevezme poslednú dodávku predmetu plnenia. Pokiaľ je predmetom kúpnej zmluvy pravidelná opakovaná dodávka ponúkaného tovaru, má kupujúci spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia prvej dodávky predmetu plnenia. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

5. Ak chce kupujúci spotrebiteľ využiť svoje právo podľa čl. VIII. ods. 4 týchto obchodných podmienok, zašle predávajúcemu na adresu jeho sídla alebo na jeho e-mail vyplnený formulár, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Predávajúci je povinný kupujúcemu spotrebiteľovi prijatie tohto formulára bez zbytočného odkladu potvrdiť na elektronickú adresu kupujúceho.

6. Pokiaľ kupujúci spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je povinný predávajúcemu odovzdať alebo na svoje náklady zaslať ním dodaný predmet plnenia. Túto povinnosť splní kupujúci spotrebiteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 (štrnástich) dní odo dňa, keď od zmluvy odstúpil. Predmet plnenia, ktorý kupujúci vracia predávajúcemu, sa odosiela do sídla spoločnosti: NICE GHOST s.r.o., Vinohradská 403/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

7. Tovar musí byť kupujúcim spotrebiteľom vrátený úplný, so všetkým príslušenstvom, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave, v akom kupujúci spotrebiteľ tovar prevzal. V prípade zníženia hodnoty vráteného tovaru oproti stavu pri prevzatí kupujúcim spotrebiteľom je predávajúci oprávnený na náhradu škody započítať peňažné prostriedky poskytnuté kupujúcim spotrebiteľom na úhradu kúpnej ceny tovaru. To neplatí:

• ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,

• ak sa objavila vada až pri užívaní veci na jej účel,

• ak nespôsobil kupujúci spotrebiteľ nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojím konaním.

8. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi všetky peňažné prostriedky, ktoré od kupujúceho spotrebiteľa na základe kúpnej zmluvy obdržal. Predávajúci vráti peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie predmetu plnenia kupujúcemu spotrebiteľovi, okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný. Túto povinnosť predávajúci splní bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim spotrebiteľom. Predávajúci nie je povinný tieto peňažné prostriedky kupujúcemu spotrebiteľovi vrátiť, pokiaľ mu kupujúci predmet plnenia neodovzdá alebo nepreukáže, že mu ho už odoslal.

9. Predávajúci vráti všetky peňažné prostriedky kupujúcemu spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, akým ich od neho prijal, ibaže by s iným spôsobom ich vrátenie kupujúci spotrebiteľ súhlasil.

10. Pokiaľ kupujúci spotrebiteľ pri objednaní predmetu plnenia zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania, ktorý predávajúci ponúkal, a následne od zmluvy platne odstúpil, vráti mu predávajúci náklady na dodanie predmetu plnenia iba do tej výšky, aká zodpovedá najlacnejšiemu spôsobu dodania predmetu plnenia ponúkaného predávajúcim.

11. Predávajúci nenesie náklady kupujúceho spotrebiteľa vynaložené na vrátenie predmetu plnenia v dôsledku odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Tieto náklady znáša výhradne kupujúci spotrebiteľ.

12. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 1837 OZ. Vo vzťahu k e-shopu predávajúceho predávajúci zdôrazňuje, že v súlade s ustanovením § 1837 písm. b) Občianskeho zákonníka nie je kupujúci spotrebiteľ oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť vtedy, ak dôjde v lehote na odstúpenie od zmluvy na komoditnej burze NYMEX/COMEX v New York, USA, k podstatnej výchylke ceny východiskovej suroviny slúžiacej na výrobu objednaného tovaru, pričom podstatnou výchylkou sa na tieto účely rozumie výchylka v rozmedzí +/- 0,5 % ceny suroviny. Predávajúci ďalej zdôrazňuje, že v súlade s ustanovením § 1837 písm. d) Občianskeho zákonníka nie je kupujúci spotrebiteľ oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť vtedy, ak tovar bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

IX.

Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci riadne plní svoje povinnosti dané nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov).

2. Z dôvodu požiadavky odlíšiteľnosti je kupujúci o všetkých informáciách týkajúcich sa ochrany osobných údajov informovaný ZVLÁŠŤ MIMO OBCHODNEJ PODMIENKY a pred odoslaním objednávky musí potvrdiť, že sa s týmito informáciami oboznámil spôsobom uvedeným v čl. IV. ods. 2 obchodných podmienok.

X.

Prevádzková doba

Objednávky cez e-shop spoločnosti je možné činiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni, okrem výluk v jeho prevádzke. Predávajúci nie je zodpovedný za omeškanie vzniknuté z technických dôvodov pri vybavovaní objednávky a omeškaní pri preprave predmetu plnenia.

XI.

Kúpna cena

1. Predávajúci uvádza na webových stránkach e-shopu orientačné ceny ponúkaného tovaru vrátane DPH a všetkých poplatkov, pričom kúpna cena sa líši podľa zvoleného platobného prostriedku a dopravy.

2. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3. Uvádzané ceny sú vždy aktuálne a platné k okamihu odoslania objednávky.

XII.

Platobné spôsoby

 1. Predávajúci akceptuje nasledujúce spôsoby platby:

 • Platba bankovým prevodom na účet č. 222657657/5500 pre platby v CZK, EUR, USD, na účet Slovenskej Sporiteľne a.s. pre platby v EUR, SK55 0900 0000 0051 8720 1568

• v hotovosti pri doručení predmetu plnenia.

2. Pri platbe bankovým prevodom je predmet plnenia expedovaný až po zaplatení kúpnej ceny.

3. Po zavedení platobnej brány a platobného terminálu - on-line prostredníctvom platobnej brány alebo na platobnom termináli pri výdavku tovaru.

XIII.

Korešpondencia

1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v jeho užívateľskom účte.

2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

3. Zmluvné strany si môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na e-shope predávajúceho. Korešpondenčná adresa predávajúceho je: NICE GHOST s.r.o., Vinohradská 403/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2 a elektronická adresa predávajúceho je: objednavky@goldasilver.com.

4. Korešpondenciu, ktorá sa týka zmeny už uzavretej zmluvy alebo odstúpenia od nej, prípadne obdobných právnych jednaní, je možné si vzájomne doručovať iba prostredníctvom fyzickej pošty, s výhradou práva na odstúpenie od zmluvy podľa čl. VIII. obchodných podmienok.

XIV.

Evidencia tržieb

1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín, a to v prípade, že kupujúci zvolí platbu v hotovosti na pobočke predávajúceho.

2. Predávajúci vystavuje účtenky podľa zákona o evidencii tržieb v papierovej podobe pri vyzdvihnutí predmetu plnenia na pobočke.

XV.

Opatrenia proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu

1. Kupujúci, ktorý zvolí platbu v hotovosti pri objednávke, ktorej hodnota bude 10.000 EUR alebo vyššia, berie na vedomie a súhlasí s tým, aby predávajúci v zmysle zákona č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu (ďalej len „AML zákon“), vykonal jeho identifikáciu a prípadné ďalšie činnosti, ktoré AML zákon ukladá v takýchto prípadoch predávajúcemu vykonať.

2. Identifikáciou kupujúceho sa na účely tohto článku rozumie taký úkon, ktorý povedie k zisteniu, verifikácii a zaznamenaniu povinných identifikačných údajov podľa platného preukazu totožnosti kupujúceho. Prvá identifikácia kupujúceho bude predávajúcim vykonaná za fyzickej prítomnosti kupujúceho, ak je fyzickou osobou, prípadne za prítomnosti fyzickej osoby, konajúcej za kupujúceho, ak je právnickou osobou.

3. Zisťovanými identifikačnými údajmi sa u fyzickej osoby rozumejú všetky mená a priezviská, rodné číslo, a ak nebolo pridelené, dátum narodenia a pohlavia, ďalej miesto narodenia, trvalý alebo iný pobyt a štátne občianstvo; ak ide o podnikajúcu fyzickú osobu, aj jej obchodná firma, odlišujúca dodatok alebo ďalšie označenie, sídlo a identifikačné číslo osoby.

4. Zisťovanými identifikačnými údajmi sa u právnickej osoby rozumejú základné identifikačné údaje právnickej osoby, ktorými sú obchodná firma alebo názov vrátane odlišujúceho dodatku alebo ďalšieho označenia, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo obdobné číslo prideľované v zahraničí; údaje na zistenie a overenie totožnosti fyzickej osoby, ktorá je členom jej štatutárneho orgánu; a základné identifikačné údaje právnickej osoby, ktorá je členom jej štatutárneho orgánu, a údaje na zistenie a overenie fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby alebo ktorú táto právnická osoba splnomocnila, aby ju v štatutárnom orgáne zastupovala.

5. Identifikácia fyzických osôb bude vykonaná na základe platného preukazu totožnosti, ktorým sa rozumie doklad vydaný orgánom verejnej správy, v ktorom je uvedené meno a priezvisko, dátum narodenia a z ktorého je viditeľná podoba, prípadne aj iný údaj umožňujúci identifikovať osobu, ktorá doklad predkladá, ako jeho oprávneného držiteľa.

6. Pri identifikácii kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, predávajúci zaznamená identifikačné údaje a overí z preukazu totožnosti, ak sú v ňom uvedené, a ďalej zaznamená druh a číslo preukazu totožnosti, štát, prípadne orgán, ktorý ho vydal, av dobu jeho platnosti; súčasne overí zhodu podoby s vyobrazením v preukaze totožnosti.

7. Pri identifikácii kupujúceho, ktorý je právnickou osobou, predávajúci zaznamená identifikačné údaje a overí z dokladu o existencii právnickej osoby získaného z dôveryhodného zdroja av rozsahu podľa ods. 6 vykoná identifikáciu fyzickej osoby, ktorá za právnickú osobu koná v danom prípade.

8. Kupujúci je povinný predávajúcemu poskytnúť informácie, ktoré sú na vykonanie identifikácie nevyhnutné, vrátane predloženia príslušných dokladov. Pre prípad, kedy by kupujúci odmietol poskytnúť potrebné informácie na jeho identifikáciu si predávajúci vyhradzuje právo odmietnuť návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (objednávku), resp. odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy.

9. Pri ďalších objednávkach kupujúceho, ktorý už bol identifikovaný, alebo ak koná za kupujúceho iná osoba, pokiaľ už boli identifikovaní kupujúci aj táto konajúca fyzická osoba, overí predávajúci vhodným spôsobom totožnosť kupujúceho alebo tejto konajúcej fyzickej osoby. Ďalšie overenie je možné vykonať aj bez fyzickej prítomnosti týchto osôb.

XVI.

Mimosúdne riešenie sporov 

V prípade sporu medzi kupujúcim spotrebiteľom a predávajúcim môže spotrebiteľ využiť tiež možnosť mimosúdneho riešenia sporu. V takom prípade môže kupujúci spotrebiteľ kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz) a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov je možné nájsť aj na stránkach Českej obchodnej inšpekcie.

XVII.

Záverečné ustanovenia 

1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na webových stránkach spoločnosti dňa 25.9.2023 pričom sú od uvedeného dátumu k dispozícii v sídle predávajúceho, rovnako ako na webových stránkach e-shopu spoločnosti.

 2. Ak je alebo ak sa stane niektoré z ustanovení obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, namiesto takých neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) OZ.

4. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

5. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

6. Kúpne zmluvy sú uzatvárané iba v slovenskom jazyku.

7. Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcimi sa riadia výlučne právnym poriadkom České republiky.

VZOR FORMULÁRA O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát:

NICE GHOST s.r.o.

IČO: 24658618

Vinohradská 403/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2

zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe,

oddiel C, vložka 163995

Oznamujem Vám, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

__________________________________________________

Číslo objednávky: _________________________

Dátum objednávky : _________________________

Dátum doručenia tovaru: _________________________

Číslo účtu: _________________________

Položka objednávky: _________________________

  _________________________

  _________________________

  _________________________

  _________________________

Meno: _________________________

Priezvisko: _________________________

Adresa: _________________________

Telefón: _________________________

E-mail: _________________________

V _________ dňa__________

  Podpis __________________